Algemene Voorwaarden


Artikel 1. DEFINITIES
1.1. Wegwijs Administratie & Advies: de eenmanszaak Wegwijs Administratie & Advies, statutair gevestigd te Rijswijk
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 78042801.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Wegwijs Administratie & Advies een overeenkomst is
aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Wegwijs Administratie & Advies voor de klant uitvoert.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wegwijs Administratie & Advies en de klant krachtens welke Wegwijs
Administratie & Advies de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig en opgeleverd vanuit de klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en sms.
1.9. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Wegwijs Administratie & Advies.
1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Wegwijs
Administratie & Advies worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.10. Website: www.wegwijsadministratie.nl

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Wegwijs Administratie & Advies gedane
aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de
klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Wegwijs Administratie & Advies en dat hij met
deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan
prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Wegwijs
Administratie & Advies zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene
voorwaarden verworpen.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
3.1. De klant is gehouden om alle Bescheiden die Wegwijs Administratie & Advies naar zijn oordeel nodig heeft voor het
correct uitvoeren van de verleende Opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking van
Wegwijs Administratie & Advies te stellen. Wegwijs Administratie & Advies bepaalt wat moet worden verstaan onder tijdig,
de gewenste vorm en de gewenste wijze.
3.2. De klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden, ook
als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.
3.3. De klant vrijwaart Wegwijs Administratie & Advies voor schade die het gevolg is van onjuiste onvolledige Bescheiden.
3.4. Voor rekening en risico van de klant zijn de door Wegwijs Administratie & Advies gemaakte extra kosten en extra uren,
alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de klant van
voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
3.5. In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen (maar niet beperkt tot) belastingaangiften,
jaarrekeningen, rapportages – van (en in opdracht van) de klant door Wegwijs Administratie & Advies aan derden, wordt
Wegwijs Administratie & Advies aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt.
3.6. Wegwijs Administratie & Advies heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat de
klant aan de in het eerste lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
3.7. Op eerste schriftelijk verzoek van de klant zal Wegwijs Administratie & Advies de originele, door de klant verstrekte,
bescheiden aan de klant retourneren.

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT
4.1. Wegwijs Administratie & Advies voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke
wet- en (Beroeps)regelgeving.
4.2. Wegwijs Administratie & Advies bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
4.3. Wegwijs Administratie & Advies heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door Wegwijs
Administratie & Advies aan te wijzen derde.

Artikel. 5. (BEROEPS)REGELGEVING
5.1. De klant verleent volledige medewerking aan de verplichtingen die voor Wegwijs Administratie & Advies voortvloeien
uit de toepasselijke (Beroeps)regelgeving.
5.2. Wegwijs Administratie & Advies treft passende maatregelen om de van de klant afkomstige persoonsgegevens en
andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Wegwijs Administratie & Advies zal medewerkers en in te schakelen
derden inlichten over het vertrouwelijke karakter van de informatie. Verwerking van persoonsgegevens door Wegwijs
Administratie & Advies vindt plaats conform de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de
bescherming van persoonsgegevens..

Artikel 6. OPSCHORTING DIENSTEN & OVERMACHT
6.1. Wegwijs Administratie & Advies is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen
onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan,
zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd
is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
6.2. Wegwijs Administratie & Advies is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van
derden, waar Wegwijs Administratie & Advies weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Wegwijs Administratie &
Advies kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit
een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Wegwijs Administratie & Advies een
overeenkomst is aangegaan.
6.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en
jurisprudentie is aangenomen.
6.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Wegwijs Administratie &
Advies onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds
te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt
begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Wegwijs Administratie & Advies,
transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Wegwijs
Administratie & Advies, wanprestatie door leveranciers van Wegwijs Administratie & Advies waardoor Wegwijs
Administratie & Advies haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige
storingen in het bedrijf van Wegwijs Administratie & Advies of diens leveranciers.
6.5. Bij overmacht heeft Wegwijs Administratie & Advies ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der
overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Wegwijs
Administratie & Advies in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens
krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7. HONORARIUM EN KOSTEN
7.1. De door Wegwijs Administratie & Advies uitgevoerde werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte
kosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de
betaling van een vaste prijs. Betaling van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de werkzaamheden tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Onkosten worden ten alle tijde in overleg apart in rekening gebracht.
7.2. Wegwijs Administratie & Advies heeft het recht om de betaling van een voorschot te vragen aan de klant. Het niet
(tijdig) betalen van het voorschot kan een reden zijn voor Wegwijs Administratie & Advies om de Werkzaamheden (tijdelijk)
op te schorten.
7.3. Als na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen
wijzigen, heeft Wegwijs Administratie & Advies het recht om het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 8. BETALING
8.1. Betaling door klant van de aan Wegwijs Administratie & Advies verschuldigde bedragen dient, zonder dat de klant recht
heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders
overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Wegwijs
Administratie & Advies.
8.2. Als de klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de klant van rechtswege in verzuim en is
Wegwijs Administratie & Advies gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
8.3. Als de klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding
van alle daadwerkelijk door Wegwijs Administratie & Advies gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.
De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
8.4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klant hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het
factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.

Artikel 9. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR WEGWIJS ADMINISTRATIE & ADVIES
9.1. Wegwijs Administratie & Advies garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd,
onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
9.2. Wegwijs Administratie & Advies spant zich in om de gegevens die Wegwijs Administratie & Advies voor de klant
opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
9.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Wegwijs
Administratie & Advies met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
9.4. Wegwijs Administratie & Advies is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam,
bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van Wegwijs Administratie & Advies.

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN
10.1. Wegwijs Administratie & Advies is niet aansprakelijk voor schade van Wegwijs Administratie & Advies die ontstaat
doordat de klant aan Wegwijs Administratie & Advies geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt, of doordat
deze niet tijdig zijn aangeleverd. Hieronder wordt mede begrepen de situatie dat Wegwijs Administratie & Advies niet in
staat is om het werk binnen een bepaalde termijn op te leveren.
10.2. Wegwijs Administratie & Advies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het
niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.
10.3. De aansprakelijkheid van Wegwijs Administratie & Advies is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het
rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht
die veroorzaakt is doordat de klant aan Wegwijs Administratie & Advies geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft
verstrekt.
10.4. De klant vrijwaart Wegwijs Administratie & Advies voor aanspraken van derden (medewerkers van Wegwijs
Administratie & Advies en door Wegwijs Administratie & Advies ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband
met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

Artikel 11. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
11.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
11.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in
deze algemene voorwaarden bepaalde.
11.3. Beide partijen, zowel de klant als Wegwijs Administratie & Advies, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de
overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
11.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.3 kan Wegwijs Administratie & Advies de overeenkomst zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de
gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan
voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Wegwijs
Administratie & Advies voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;

ARTIKEL 12. CONFORMITEIT
12.1. Wegwijs Administratie & Advies zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de
opdrachtbevestiging/offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de
geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en
Wegwijs Administratie & Advies in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
12.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel
overeenkomstig het normale tarief van Wegwijs Administratie & Advies worden gefactureerd aan de klant, tenzij de
klant naar inziens van Wegwijs Administratie & Advies aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te
wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant Wegwijs Administratie & Advies.
12.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Wegwijs Administratie & Advies te leveren diensten
voor rekening komt van Wegwijs Administratie & Advies, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden

Schuiven naar boven